Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku

Statut

Załącznik do uchwały nr XXVIII/326/2021
Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 lutego 2021 r.
Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Sulejówku

Rozdział I. Przepisy ogólne

§ 1.
Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku, zwana dalej Biblioteką, utworzona została uchwałą Rady Narodowej Gminy Sulejówek w 1950 roku. Za datę rozpoczęcia działalności Biblioteki uznaje się dzień 15 listopada 1950 r.

§ 2.
1. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Sulejówek.
2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i jest wpisana do Rejestru instytucji kultury Miasta Sulejówek pod nr 1.
3. Biblioteka posiada osobowość prawną.

§ 3.
Siedzibą Biblioteki i jej terenem działania jest Miasto Sulejówek.

§ 4.
Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego oraz bezpośrednio - Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim, która pełni funkcję biblioteki powiatowej.

§ 5.
Biblioteka używa pieczęci okrągłej z herbem miasta pośrodku i napisem „Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku” w otoku do sygnowania zbiorów, a także pieczęci nagłówkowej, podłużnej, zawierającej pełną nazwę i adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej i numer REGON.

Rozdział II. Cele i zadania Biblioteki

§ 6.
1. Celem Biblioteki jest zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańcom Miasta Sulejówek,zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.
2. Do najważniejszych zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących wiedzy o regionie;
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wymiany międzybibliotecznej;
3) organizowanie czytelnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb czytelniczych dzieci i młodzieży, ludzi chorych i niepełnosprawnych;
4) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;
5) badanie potrzeb czytelniczych i ich zaspokajanie w miarę posiadanych środków finansowych;
6) zapewnienie użytkownikom możliwości korzystania z usług informatycznych,
7) prowadzenie działalności informacyjno –bibliograficznej;
8) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczności Miasta;
9) doskonalenie metod i form pracy bibliotecznej;
10) organizowanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książki i czytelnictwa oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego;
11) popularyzacja zbiorów bibliotecznych i czytelnictwa.

§ 7.
Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych Miasta Sulejówek.

Rozdział III. Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 8.
1. Dyrektor zarządza Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektor organizuje pracę Biblioteki oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt jej działalności.
3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.

§ 9.
Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Sulejówek, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 10.
1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz czytelnie w siedzibie Biblioteki Głównej, zlokalizowanej przy ul. Wrońskiego 1 oraz
w filiach bibliotecznych, tj.:
1) w Filii Nr 1, ul. Świętochowskiego 15/17,
2) Filii Nr 2, ul. Idzikowskiego bl. 3.
2. Zakres działania filii określa § 6 Statutu.

Rozdział IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 11.
1. Biblioteka jest finansowana z dotacji otrzymywanych z budżetu Miasta oraz dotacji otrzymywanych z innych źródeł, w szczególności z budżetu państwa oraz od innych niż Miasto jednostek samorządu terytorialnego, z wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności, w tym z tytułu opłat za usługi biblioteczne, wpływów ze sprzedaży składników
mienia ruchomego, przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek od lokat bankowych, ze środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych.
2. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową określoną dla instytucji kultury,
w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.
3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji udzielonej przez Miasto Sulejówek.

§ 12.
Dyrektor corocznie przedkłada Burmistrzowi Miasta Sulejówek sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, które podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Sulejówek.

Rozdział V. Przepisy końcowe

§ 13.
1. Połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki może dokonać Organizator na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Wszelkie zmiany Statutu Biblioteki dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Pozostałe

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

logotyp portalu Sulejówek po sąsiedzku

 

Projekt Mała książka wielki człowiek w Bibliotece w Sulejówku
Bezpłatny dostęp do Legimi w Bibliotece w Sulejówku

logotyp facebook

Logotyp Patriotyzmu Jutra