Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku

Statut

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1. 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku, zwana dalej Biblioteką, utworzona została uchwałą Rady Narodowej Gminy Sulejówek w 1950 roku. Za datę rozpoczęcia działalności Biblioteki uznaje się dzień 15 listopada 1950 r.

2. Biblioteka działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2012 r., poz. 642 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej (Dz. U. 2012 r., poz.406);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,

poz. 885 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 r., poz. 594

z późn.zm.);

5) niniejszego Statutu.

 

§ 2. 1. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Sulejówek.

2. Biblioteka podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora. Z chwilą wpisania do rejestru Biblioteka uzyskuje osobowość prawną.

3. Biblioteka działa w formie samorządowej instytucji kultury.

 

§ 3. Siedzibą Biblioteki i jej terenem działania jest miasto Sulejówek.

 

§ 4. 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta Sulejówek.

2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego oraz bezpośrednio - Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim, która pełni funkcję biblioteki powiatowej.

 

§ 5. Biblioteka używa pieczęci okrągłej z herbem miasta pośrodku i napisem „Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku” w otoku, a także pieczęci nagłówkowej, podłużnej, zawierającej pełną nazwę i adres.

 

Rozdział II

Cele i zadania Biblioteki

 

§ 6. 1. Celem Biblioteki jest zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańcom miasta Sulejówek, zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

2. Do najważniejszych zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących wiedzy o regionie;

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wymiany międzybibliotecznej;

3) organizowanie czytelnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb czytelniczych dzieci i młodzieży, ludzi chorych i niepełnosprawnych;

4) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych,

bibliograficznych i faktograficznych;

5) badanie potrzeb czytelniczych i ich zaspokajanie w miarę posiadanych środków finansowych;

6) zapewnienie użytkownikom możliwości korzystania z usług informatycznych,

7) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej;

8) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczności Miasta;

9) doskonalenie metod i form pracy bibliotecznej;

 10) sprawowanie nadzoru nad placówkami filialnymi;

    11) organizowanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książki i czytelnictwa oraz upowszechnianiu dorobku    kulturalnego;

       12) popularyzacja zbiorów bibliotecznych i czytelnictwa

 

 

§ 7. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych Miasta Sulejówek.

 

 

Rozdział III

Organy Biblioteki i jej organizacja

 

§ 8. 1. Dyrektor zarządza Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektor organizuje pracę Biblioteki oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt jej działalności.

 

§ 9. 1. Dyrektora powołuje Burmistrz Miasta Sulejówek na czas określony 5 lat.

2. Kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki wyłania się w drodze konkursu.

3. Burmistrz Miasta Sulejówek w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury określa w drodze zarządzenia regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki, skład komisji konkursowej, tryb pracy komisji oraz sposób ogłaszania konkursu.

4. Burmistrz Miasta Sulejówek przed powołaniem Dyrektora zawiera z nim odrębną umowę, w której określa warunki organizacyjno-finansowe oraz program działania Biblioteki. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania Dyrektora.

 

5. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo w wyniku konkursu nie zostanie wyłoniony kandydat lub wybrany kandydat odmówi podpisania umowy, o której mowa w ust. 4, Burmistrz Miasta Sulejówek może powołać na to stanowisko inną osobę, spełniającą wymagania kwalifikacyjne określone w przepisach, po uprzednim zawarciu umowy, o której mowa wyżej.

6. Burmistrz Miasta Sulejówek może odwołać Dyrektora Biblioteki przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 z przyczyn określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

§ 10. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością Biblioteki;

2) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biblioteki;

3) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;

4) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej Biblioteki;

5) przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów finansowych, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego, sprawozdań finansowych, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz wniosków inwestycyjnych.

 

 

§ 11. 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

2. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudniani specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną.

 

 

§ 12. 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz czytelnie w siedzibie głównej zlokalizowanej przy ul. Wrońskiego 1 oraz w filiach bibliotecznych, tj.:

1) w Filii Nr 1, ul. Świętochowskiego 15/17, która prowadzi gromadzenie i udostępnianie zbiorów oraz działalność kulturalno-oświatową.

2) Filii Nr 2, ul. Idzikowskiego bl. 3., która prowadzi gromadzenie i udostępnianie zbiorów oraz działalność kulturalno-oświatową.

 

 

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Biblioteki

 

 

§ 13. 1. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz

prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Majątek Biblioteki może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością Biblioteki.

3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji udzielonej przez Miasto Sulejówek.

 

 

§ 14. 1. Biblioteka jest finansowana z dotacji otrzymywanych od Miasta Sulejówek, z wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności, że środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.

2. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów prawa pobierać opłaty za usługi, w tym informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne, wypożyczenia międzybiblioteczne i sprzedaż wydawnictw, zbędnych druków.

3. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska, według zasad określonych w innych przepisach.

 

 

§ 15. 1. Dyrektor corocznie przedkłada Burmistrzowi Miasta Sulejówek sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.

2. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Sulejówek, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

 

 

 

Rozdział V

Przepisy końcowe

 

§ 16. 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki może dokonać Organizator na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Wszelkie zmiany Statutu Biblioteki dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

 

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Pozostałe

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

logotyp portalu Sulejówek po sąsiedzku

 

Projekt Mała książka wielki człowiek w Bibliotece w Sulejówku
Bezpłatny dostęp do Legimi w Bibliotece w Sulejówku

logotyp facebook

Logotyp Patriotyzmu Jutra