Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku

Statut

Załącznik do uchwały nr L/536/2022
Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 września 2022 r.
Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. profesora Zbigniewa Wójcika
w Sulejówku


Rozdział I. Przepisy ogólne


§ 1.
Miejska Biblioteka Publiczna im. profesora Zbigniewa Wójcika w Sulejówku, zwana dalej Biblioteką, utworzona została uchwałą Rady Narodowej Gminy Sulejówek w 1950 roku. Za
datę rozpoczęcia działalności Biblioteki uznaje się dzień 15 listopada 1950 r.

§ 2.
1. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Sulejówek.
2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i jest wpisana do Rejestru instytucji kultury Miasta Sulejówek pod nr 1.
3. Biblioteka posiada osobowość prawną.


§ 3.
Terenem działania Biblioteki jest Miasto Sulejówek.


§ 4.
Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego oraz bezpośrednio - Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim, która pełni funkcję biblioteki powiatowej.


§ 5.
1. Biblioteka używa pieczęci okrągłej z herbem miasta pośrodku i napisem „Miejska Biblioteka Publiczna im. profesora Zbigniewa Wójcika w Sulejówku” w otoku do sygnowania zbiorów, a także pieczęci nagłówkowej, podłużnej, zawierającej pełną nazwę i adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej i numer REGON.
2. Biblioteka może używać nazwy skróconej „MBP im. prof. Z. Wójcika w Sulejówku”.


Rozdział II. Cele i zadania Biblioteki


§ 6.
1. Celem Biblioteki jest zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańcom Miasta Sulejówek, zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.
2. Do najważniejszych zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących wiedzy o regionie;
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wymiany międzybibliotecznej;
3) organizowanie czytelnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb czytelniczych dzieci i młodzieży, ludzi chorych i niepełnosprawnych;
4) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;
5) badanie potrzeb czytelniczych i ich zaspokajanie w miarę posiadanych środków finansowych;
6) zapewnienie użytkownikom możliwości korzystania z usług informatycznych,
7) prowadzenie działalności informacyjno –bibliograficznej;
8) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczności Miasta;
9) doskonalenie metod i form pracy bibliotecznej;
10) organizowanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książki i czytelnictwa oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego;
11) popularyzacja zbiorów bibliotecznych i czytelnictwa.


Rozdział III. Organy Biblioteki i jej organizacja


§ 7.
1. Dyrektor zarządza Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektor organizuje pracę Biblioteki oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt jej działalności.
3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.


§ 8.
Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Sulejówek, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.


§ 9.
1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz czytelnie w siedzibie Biblioteki Głównej, zlokalizowanej przy ul. Wrońskiego 1 oraz w filiach bibliotecznych, tj.:
1) w Filii Nr 1, ul. Świętochowskiego 15/17,
2) Filii Nr 2, ul. Idzikowskiego bl. 3.
2. Zakres działania filii określa § 6 Statutu.


Rozdział IV. Gospodarka finansowa Biblioteki


§ 10.
1. Biblioteka jest finansowana z dotacji otrzymywanych z budżetu Miasta oraz dotacji otrzymywanych z innych źródeł, w szczególności z budżetu państwa oraz od innych niż Miasto jednostek samorządu terytorialnego, z wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności, w tym z tytułu opłat za usługi biblioteczne, wpływów ze sprzedaży składników
mienia ruchomego, przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek od lokat bankowych, ze środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych.
2. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową określoną dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.
3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji udzielonej przez Miasto Sulejówek.


Rozdział V. Przepisy końcowe


§ 11.
Wszelkie zmiany Statutu Biblioteki dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

 

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Pozostałe

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

logotyp portalu Sulejówek po sąsiedzku

 

Projekt Mała książka wielki człowiek w Bibliotece w Sulejówku
Bezpłatny dostęp do Legimi w Bibliotece w Sulejówku

logotyp facebook

Logotyp Patriotyzmu Jutra