Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki

Regulamin korzystania ze zbiorów i wybranych usług

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. profesora Zbigniewa Wójcika w Sulejówku

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Regulamin korzystania ze zbiorów i wybranych usług, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. profesora Zbigniewa Wojcika w Sulejówku z siedzibą, przy ul. Wrońskiego 1, zwanej dalej Biblioteką, w skład której wchodzą:

- Biblioteka Główna, przy ul. Wrońskiego 1,

- Filia Nr 1, przy ul. Świętochowskiego 15/17,

- Filia nr 2, przy ul. Idzikowskiego, blok 3.

2. Regulamin określa także zasady korzystania z odpłatnych usług wymienionych w § 3, pkt 1b).

3. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich Użytkowników, korzystających ze zbiorów i usług Biblioteki.

4. Odstępstwa od wymogów Regulaminu mogą być stosowane w wyjątkowych przypadkach, za zgodą Dyrektora i w odpowiedzi na pisemny wniosek wniesiony przez Użytkownika.

 

§ 2

Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie:

a) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Z 2019r., poz. 1479),

b) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2020 r. , poz 194),

c) Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku nadanego Uchwałą Nr L/536/2022 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 września 2022 r.

 

 

II. Usługi biblioteczne

 

§ 3

1. Biblioteka świadczy usługi w zakresie:

a) wypożyczania zbiorów,

b) drukowania i kserowania.

 

III. Prawa i warunki korzystania

 

§ 4

1. Prawo korzystania z materiałów i usług Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.

2. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych jest bezpłatne.

3. Wysokość opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, za usługi reprograficzne oraz za wydanie, w przypadku zagubienia lub zniszczenia, kolejnej karty bibliotecznej określa cennik, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 5

1. Ze zbiorów i usług bibliotecznych mogą korzystać Użytkownicy, którzy:

- są pełnoletni;

- podpisali kartę zobowiązania;

- zobowiązali się do przestrzegania Regulaminu.

2. Użytkownicy niepełnoletni mogą korzystać ze zbiorów i usług bibliotecznych za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego wyrażoną poprzez podpis karty zobowiązania.

§ 6

1. Użytkownik zainteresowany zapisaniem się do Biblioteki jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz podpisania karty zobowiązania.

2. Złożenie podpisu jest równoznaczne z:

- zobowiązaniem się do przestrzegania Regulaminu,

- wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Bibliotekę,

- zapoznaniem się z klauzulą informacyjną,

- przyjęciem odpowiedzialności za stan i terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

3. Potwierdzenie danych poprzez podpisanie karty przez Użytkownika jest podstawą do bezpłatnego wydania karty bibliotecznej, która upoważnia do korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. profesora Zbigniewa Wójcika w Sulejówku.

 

§ 7

1. Użytkownik ma prawo do:

a) wypożyczania materiałów bibliotecznych na warunkach określonych w Regulaminie,

b) korzystania z pomocy i porad przy doborze materiałów bibliotecznych,

c) korzystania z komputerów bibliotecznych.

2. Użytkownicy maja obowiązek:

a) przestrzegać Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych,

b) dbać o powierzone materiały biblioteczne, w szczególności chronić je przed zagubieniem, uszkodzeniami mechanicznymi lub zabrudzeniem, zaniechać podkreśleń tekstu i dokonywania uwag na marginesach książek,

c) przed wypożyczeniem materiałów bibliotecznych sprawdzić stan i zgłosić ewentualne uwagi bibliotekarzowi,

d) chronić kartę biblioteczną przed zagubieniem lub zniszczeniem, nie udostępniać jej osobom trzecim oraz niezwłocznie powiadomić Bibliotekę o jej utracie,

e) informować o zmianach dotyczących danych osobowych zamieszczonych na karcie zobowiązania,

f) wypożyczając materiały biblioteczne i korzystając z usług Biblioteki okazywać kartę biblioteczną,

g) przestrzegać zasad współżycia społecznego w pomieszczeniach Biblioteki, przestrzegać zakazu palenia, spożywania posiłków i alkoholu.

 

§ 8

1. Z chwilą zapisu do Biblioteki Użytkownik otrzymuje:

a) kartę biblioteczną, którą jest zobowiązany każdorazowo okazać przy korzystaniu ze zbiorów i usług bibliotecznych,

b) internetowe konto biblioteczne, na które logując się może:

- sprawdzać aktualny stan wypożyczeń,

- dokonać rezerwacji i/lub prolongaty,

- sprawdzić historię wypożyczeń.

2. Jeżeli został przekroczony termin zwrotu materiałów bibliotecznych, konto biblioteczne automatycznie zostaje zablokowane. Usunięcie blokady następuje po zwrocie przetrzymanych materiałów bibliotecznych oraz uiszczeniu opłaty.

 

§ 9

1. W przypadku utraty karty bibliotecznej za wydanie kolejnej karty pobierana jest opłata. Wysokość opłaty za wydanie, w przypadku zagubienia lub zniszczenia, kolejnej karty bibliotecznej określa cennik, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Wymiana karty bibliotecznej spowodowana zniszczeniem karty poprzez wytarcie kodu kreskowego lub numeru karty jest bezpłatna. Bezpłatna wymiana karty bibliotecznej może być uznana po zwrocie nieaktualnej lub zniszczonej karty bibliotecznej.

 

IV. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych

 

§ 10

1. Podstawą korzystania z Biblioteki jest karta biblioteczna.

2. Wypożyczenie jest zapisywane w systemie komputerowym poprzez powiązanie kodu kreskowego karty bibliotecznej z kodem kreskowym materiału bibliotecznego.

3. Zarejestrowane wypożyczenie w systemie komputerowym stanowi dowód wypożyczenia materiałów bibliotecznych

4. Dowodem zwrotu materiałów bibliotecznych jest komputerowe zarejestrowanie tej czynności, dokonane w Bibliotece.

 

§ 11

1. Czytelnik ma prawo wypożyczyć jednocześnie do 10 materiałów bibliotecznych.

 

§ 12

1. Wypożyczone materiały biblioteczne należy zwrócić:

- książki – 30 dni od daty wypożyczenia,

- audiobooki – 30 dni od daty wypożyczenia.

2. Pracownik biblioteki może skrócić okres wypożyczenia każdej pozycji bibliotecznej, o ile istnieje na nią szczególne zapotrzebowanie.

3. Przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, o ile nie zostało na nie złożone zamówienie lub nie minął termin ich zwrotu, można dokonać:

- bezpośrednio w placówce bibliotecznej,

- telefonicznie podając numer karty bibliotecznej,

- po zalogowaniu się w systemie bibliotecznym.

4. Łączny okres wypożyczenia materiałów bibliotecznych nie może przekroczyć 60 dni.

 

§ 13

1. Użytkownik może zarezerwować książki i audiobooki.

2. Rezerwacji może dokonać za pośrednictwem systemu bibliotecznego lub w każdej placówce bibliotecznej, podając nazwisko i numer karty bibliotecznej.

3. Zarezerwowane materiały biblioteczne należy odebrać w ciągu trzech dni od złożenia zamówienia. W razie nieodebrania materiałów bibliotecznych zamówienie zostaje anulowane.

4. Użytkownik może, poprzez stronę internetową Biblioteki, zamówić do pięciu pozycji znajdujących się aktualnie w zbiorach. Usługa ta jest dostępna w dni powszednie od godz. 20.00 do 8.00 oraz w soboty i niedziele.

 

 

§ 14

1. Użytkownik lub osoba upoważniona ponosi odpowiedzialność za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz ich zniszczenie. W przypadku Użytkowników niepełnoletnich opłaty i szkody regulują rodzice lub opiekunowie prawni.

2. Biblioteka nie ma obowiązku przypominania Użytkownikowi o nieuregulowanych opłatach.

3. Za przetrzymanie materiałów bibliotecznych Biblioteka pobiera opłaty według Wykazu opłat (Załącznik 1), zaokrąglając kwotę do pełnych złotych wzwyż.

4. Do czasu uregulowania należności, Użytkownik nie może wypożyczać zbiorów bibliotecznych.

5. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia materiałów bibliotecznych Użytkownik zobowiązany jest w ciągu 14 dni, do wyrównania szkody poprzez:

- odkupienie identycznego egzemplarza,

- zakupienie innego wskazanego wydawnictwa.

 

 

§ 15

1. Reklamacje dotyczące opłat wniesionych przez Użytkownika za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych będą uwzględniane wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty.

2. W uzasadnionych losowych przypadkach Biblioteka może zaniechać dochodzenia od Użytkownika należności przewidzianych w niniejszym rozdziale.

3. Prośbę na piśmie Użytkownik kieruje do dyrektora Biblioteki, który podejmuje decyzję.

 

V. Postanowienia końcowe

 

§ 16

1. Bibliotekarze są upoważnieni do kontrolowania i egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz do udzielania wyjaśnień i interpretacji jego zapisów.

2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.

3. Użytkownik obowiązany jest korzystać z Biblioteki i pomieszczeń znajdujących się na jej terenie w sposób uwzględniający potrzeby użytkowników.

 

§ 17

1. Użytkowników Biblioteki obowiązuje przestrzeganie niniejszego Regulaminu, wyłożonego do wglądu we wszystkich placówkach i zamieszczonego na stronie internetowej Biblioteki www.mbpsulejowek.pl

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. profesora Zbigniewa Wójcika w Sulejówku

 

 

Wykaz opłat

 

Wydanie karty bibliotecznej

bezpłatne

Wydanie duplikatu karty bibliotecznej

10 zł

Opłata za nieterminowy zwrot

 

Książki i audiobooki

0,10 zł od egzemplarza za każdy dzień spóźnienia w zaokrągleniu do pełnych złotych wzwyż

Opłata za drukowanie i kserowanie

 

Czarno-biała odbitka kserograficzna A4

0,30 zł/strona

Czarno-biały wydruk komputerowy A4

0.30 zł/strona

Kolorowa odbitka kserograficzna A4

2,00 zł/strona

Kolorowy wydruk A4

2,00 zł/strona

 

 

 

 

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Pozostałe

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

logotyp portalu Sulejówek po sąsiedzku

 

Projekt Mała książka wielki człowiek w Bibliotece w Sulejówku
Bezpłatny dostęp do Legimi w Bibliotece w Sulejówku

logotyp facebook

Logotyp Patriotyzmu Jutra