REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„W BAŚNIOWYM ŚWIECIE ANDERSENA”

 

I. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu plastycznego dla dzieci pod tytułem „W BAŚNIOWYM ŚWIECIE ANDERSENA” jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku.

 

II. Cele konkursu:

1. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci.

2. Rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci.

 

III. Uczestnicy konkursu:

W konkursie mogą brać udział dzieci zamieszkujące na terenie Miasta Sulejówek. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

kategoria I – przedszkole oraz zerówka

kategoria II – klasy 1-3

kategoria III – klasy 4-6


IV. Warunki uczestnictwa:

1. Na konkurs można zgłaszać prace plastyczne wykonane samodzielnie dowolnymi technikami plastycznymi w formacie A3 lub A4.

2. Praca powinna zawierać kompozycję graficzną.

3. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie i zawierać następujące dane: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły/przedszkola, tytuł baśni.

4. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz umieszczania wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych i na stronach FB oraz www Biblioteki.

5. Prace należy dostarczyć na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku, ul. Wrońskiego 1 osobiście.

 

  1. Termin konkursu:

Prace konkursowe należy dostarczyć do Biblioteki do 12 kwietnia 2016 r.

 

  1. Jury konkursu:

1. Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac oraz przyzna nagrody.

2. Jury będzie oceniało: pomysłowość, technikę, estetykę oraz samodzielność wykonania pracy.

3. Spośród prac biorących udział w konkursie w każdej kategorii nagrodzona zostanie jedna praca, lecz jury zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.

 

  1. Nagrody:

1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

2. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 20 kwietnia (środa) 2016 r. podczas Wieczoru z Andersenem w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Wrońskiego 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca.

4. Lista laureatów oraz godzina wręczenia nagród zostanie zamieszczona 15 kwietnia na stronie internetowej Biblioteki: www.mbpsulejowek.pl

5. Prace laureatów konkursu zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sulejówku. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac złożonych w konkursie.Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sulejówku.